درباره نشریه

 • عنوان فارسی نشریه:  مطالعات اخلاقی 
 • عنوان انگلیسی:   Journal of ethical studies
 • حوزه و دامنه انتشار:   فلسفه اخلاق
 • ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 • صاحب امتیاز: دانشگاه قم
 • سازمان همکار:  انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی
 • شاپا (ISSN):   0000000
 • زبان نشریه: دو زبانه (فارسی و انگلیسی)
 • نظم انتشار: دوفصلنامه
 • کشور و شهر محل انتشار:      ایران - قم
 • سال آغاز انتشار: پاییز-۱۴۰۲
 • ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 • نوع داوری  داوری همتا دو سو ناشناس

***********************************

دسترسی به همه مقالات این فصلنامه - با ذکر دقیق منبع - آزاد و رایگان است.

تحت لیسانس   Creative Commons  CC- BY-NC

*********************************

هزینه چاپ و انتشار مقالات:

                  بنابر مصوبه شماره 40879  مورخ 1401/02/24 معاونت پژوهش وزارت عتف، 
مقالاتی که پس از فرایند ارزیابی، موفق به اخذ تاییدیه چاپ می شوند، لازم است، مبلغ 600 هزار تومان پرداخت نماید.