اهداف و چشم انداز

  1. ترویج و اشاعه اخلاق در جامعه و تعمیق و تقویت پژوهش‌های فلسفی در حوزه اخلاقی
  2. فرآهم آوردن زمینه تضارب آرا و نقد عالمانه و روشمند
  3. شناساندن مسایل و موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در کلان‌حوزهٔ فلسفه اخلاق
  4. ارایه و انتشار نوآوری‌ها و آخرین یافته‌های فیلسوفان اخلاق و پژوهشگران حوزه فلسفه اخلاق
  5. پرداختن به اخلاق از منظرها و با رویکردهای مختلف جامعه‌شناسانه، روانشناسانه و پدیدارشناسانه
  6. تحلیل و نقد عالمانه و نوآورانه انگاره‌های هستی‌شناسانه، معناشناسانه، معرفت‌شناسانه در حوزه فلسفه اخلاق
  7. تحلیل و نقد نظریه‌های ناظر به ملاک و معیار ارزش و الزام اخلاقی
  8. واکاوی و تحلیل مسایل و معضلات نوپدید در حوزهٔ اخلاق کاربردی و اخلاق حرفه‌ای
  9. بررسی و تحلیل روشمند رابطهٔ اخلاق با دین، فقه، هنر، حقوق، سیاست، روان‌شناسی و ...

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________