راهنمای نویسندگان

راهنماى تنظیم و ارسال مقالات  

 • مقاله ای درخور بررسی و پذیرش است که پیش از این در هیچ نشریۀ داخلی و خارجی چاپ و منتشر نشده باشد و هم‌زمان به برای ارزیابی به مجلات دیگر، ارسال نشده باشد.
 • تعداد کلمات مقاله، کمتراز ۶۰۰۰ کلمه و  بیشتر از  ۸۰۰۰۰ کلمه نباشد؛ بنا به صلاحدید هیئت تحریریه یا سردبیر، از حجم مقالاتی که کلمات آنها بیش از این است، کم خواهد شد .
 • تنظیم و ارسال چکیدۀ مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی، (حداقل 180، حداکثر 2۲0 کلمه)، به‌همراه کلیدواژه‌ها (حداقل ۵ واژه) به صورت یک فایل مجزا، ضروری است.
 • درج رتبه علمی اظهار شده از سوی اعضای هیات علمی، منوط به ارسال حکم کارگزینی است و در صورت عدم ارسال حکم کارگزینی، پایین ترین رتبه علمی درج خواهد شد.
 • درج معادل انگلیسی واژه های تخصصی و مهجور به‌کار رفته در متن، - درپانوشت- و همچنین درج تلفظ نام‌ها و مفاهیم ناآشنا با استفاده از آوانگاری (الفبای صوتی) ضروری است.
 • لازم است تا نویسندۀ اصلی مقاله با درج عنوان «نویسندۀ مسئول» روبروی نام نویسنده، مشخص شود.
 • نام و ترتیب نویسندگان - پس از پذیرش مقالات - قابل تغییر نیست و گواهی پذیرش مقاله، تنها برای نویسنده / نویسندگانی که نام آنها - در گام نخست پذیرش - به عنوان نویسنده مقاله، درج و ثبت شده است، صادر خواهد شد.

شیوه استناد دهی و تنظیم کتابنامه

 • در درج استنادها و ارجاعات از شیوۀ  درون‌متنی پیروی شود. برای مثال: 
    در منبع فارسی: (احمدپور، ۱۴۰۲، ج ۳، ص ۲۳-۲۷)       │       منبع لاتین: (Rawls, 1994, vol. 1, p. 37).

یادآوری

 • از درج نام اختصاری نویسندگان فهرست منابع فارسی پرهیز شود: رحیمی، م.(۱۳۹۸)    : رحیمی، مهدی.(۱۳۹۸)   
 • از شماره‌گذاری‌های اتوماتیک در متن پرهیز شود. تمام شماره‌ها به‌صورت دستی درج شوند و پس از شماره‌ها نقطه درج شود، نه خطِّ تیره. مانند:  1.  2. 3.      
 • از نقلِ قول‌های مستقیمِ غیرِ ضروری و مطوّل پرهیز شود.
 • اعداد/شماره صفحات به صورت کامل درج شوند:  ص234-237 )     
 • باید ترجمۀ دقیق آیه‌های کریمۀ قرآن و احادیثِ شریفه، به‌دنبال آیه و پس از نقطه‌ویرگول (؛) درج ‌شود.
 • برای درج واژه‌های احترام ( ….)  تنها از کوته‌نوشت‌های (ع)، (ص) استفاده شود.
 • به‌جای  تعابیری چون: « نگاه کنید به/ بنگرید به /رک:/ ر.ک: »، همواره،  «نک:» درج می‌شود.
 • تنها منابعی که در متن مقاله به ‌آن‌ها ارجاع داده شده اند در فهرست منابع درج شوند.
 • در ارجاع به منابعی که شناسۀ تفصیلی آنها - در فهرست منابع -  به انگلیسی، درج شده است، نام نویسنده و شناسه آثار به انگلیسی درج شود (kant, 1961, pp. 90-91)      کانت، ص۹۰۹۱                                        
 • در تمام متن و به ویژه در نقل‌قول‌ها، نقطه پایان جمله پس از پرانتز استناددهی درج شود .«…» (…).
 • در متن فارسی تنها از گیومه فارسی «….» استفاده شود، نه گیومه انگلیسی "…"
 • شماره صفحات و جلد منابع در تمام متن به شکل دقیق و کامل ذکر شوند به ویژه در ارجاع به نشریات.
 • شیوۀ استناد به آیه‌های قرآن کریم بدین شکل باشد: (سورهٔ یوسف، آیۀ 23).    
 • نقل قول‌های مستقیم، با تورفتگی (به اندازه دو سانتیمتر) از سمت راست، از متن اصلی متمایز شوند.