اعضای هیات تحریریه

سردبیر

■ دکتر محسن جوادی

فلسفه اخلاق استاد گروه فلسفه اخلاق . دانشگاه قم.قم. ایران.

javadi-mqom.ac.ir
0000-0003-3534-8843

اعضای هیات تحریریه

■ دکتر زهرا خزاعی

فلسفه اخلاق استاد، گروه فلسفه و کلام، دانشگاه قم، قم، ایران.

z-khazaeiqom.ac.ir
0000-0001-8302-9674

■ دکتر احمد حسین شریفی

فلسفه، فلسفه اخلاق استاد. عضو هیات علمی موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی (ٰره). قم. ایران

sharifiiki.ac.ir

■ دکتر سید احمد فاضلی

فلسفه و عرفان دانشیار گروه فلسفه اخلاق، دانشگاه قم، قم. ایران.

ahmad.fazeligmail.com

■ دکتر قاسم کاکایی

فلسفه، عرفان اسلامی استاد گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شیراز. شیراز. ایران.

vroom.shirazu.ac.ir/kakaei
gkakaierose.shirazu.ac.ir

■ دکتر محمد لگنهاوسن

فلسفه، معرفت شناسی، فلسفه اخلاق استاد. عضو هیات علمی موسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی (ٰره)، قم. ایران.

legenhausenyahoo.com

■ دکتر محمود مروارید

فلسفه تحلیلی، فلسفه اخلاق دانشیار پژوهشکده فلسفه تحلیلی، پژوهشگاه دانشهای بنیادی. تهران. ایران.

morvaridac.ir
(+9821) 2310

■ دکتر جهانگیر مسعودی

فلسفه، فلسفه اخلاق استاد گروه فلسفه دانشگاه فردوسی. مشهد. ایران

masoudi-gum.ac.ir

دبیر تحریریه

■ دکتر سید محمد حسینی سورکی

فلسفه اخلاق استادیار گروه فلسفه اخلاق دانشگاه قم. قم. ایران

m.hoseiniqom.ac.ir
0000-0002-0953-192X

مدیر مسئول

■ دکتر سید احمد فاضلی

فلسفه اخلاق، عرفان دانشیار گروه فلسفه اخلاق - دانشگاه قم

ahmad.fazeligmail.com